Saturday, May 28, 2016

Dopis univerzitetu 25.05.2016

Rektoru Univerziteta u Beogradu
Sektoru za studije i nauku Univerziteta u Beogradu
Sektoru za pravne i kadrovske poslove Univerziteta u Beogradu


PREDMET: KRŠENJE ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA


Poštovani rektore, rukovodioci sektora
Dana 27.04.2016 godine poslali smo dopis u kojima smo izneli sumnje o plagijatu doktorske disertacije profesorke Vesne Karović Maričić na Rudarsko - geološkom fakultetu i nekoliko njenih stručnih radova.
Univerzitet je po članu 18 Zakona o zaštiti uzbunjivača dužan da u roku od 15 dana postupi po prijemu informacije, pruži obaveštenja uzbunjivaču o toku i radnjama preduzetim u postupku, kao i da omogući uzbunjivaču da izvrši uvid u spise predmeta i da prisustvuje radnjama u postupku.
Prošlo je 25 dana od slanja dopisa i početka postupka spoljašnjeg uzbunjivanja u skladu sa članom 18. Zakona o zaštiti uzbunjivača a univerzitet još ništa nije preduzeo povodom toga!
Podsećamo Vas da je Zakon o zaštiti uzbunjivača propisao kaznene odredbe prema kojima će novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniti za prekršaj poslodavac – pravno lice ako:

  1. ne odredi lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem (član 14. stav 5);
  2. ako u propisanom roku ne postupi po informaciji (član 15. stav 2);
  3. ako u propisanom roku ne obavesti uzbunjivača o ishodu postupka u skladu sa zakonom (član 15. stav 3);

Zašto institucija kao što je Univerzitet ne poštuje Zakon o zaštiti uzbunjivača i time rizikuje kaznu zbog kršenja zakona? 

Zbog čega nije formirana komisija koja će pregledati spornu disertaciju i utvrditi opravdanost sumnje na plagijat?

Još jednom Vas molimo da postupite po zakonu ili ćemo se obratiti Višem sudu zbog nepoštovanja Zakona o zaštiti uzbunjivača.25.05.2016 Naftni tim Srbije

Dopis fakultetu 24.05.2016

Dekanu Rudarsko - geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Odeljenju za pravne i opšte poslove
Šefovima Rudarskog i Geološkog odseka
Prodekanu za naučno - istraživački rad
Šefu Katedre za eksploataciju nafte, gasa i tehniku dubinskog bušenja


PREDMET: KRŠENJE ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA

            Dana 27.04.2016 godine poslali smo dopis u kojima smo izneli sumnje o plagijatu doktorske disertacije profesorke Vesne Karović Maričić.
            Fakultet je po članu 18. Zakona o zaštiti uzbunjivača dužan da u roku od 15 dana postupi po prijemu informacije, pruži obaveštenja uzbunjivaču o toku i radnjama preduzetim u postupku, kao i da omogući uzbunjivaču da izvrši uvid u spise predmeta i da prisustvuje radnjama u postupku.
            Prošlo je 25 dana od slanja dopisa i početka postupka spoljašnjeg uzbunjivanja u skladu sa članom 18. Zakona o zaštiti uzbunjivača a fakultet još ništa nije preduzeo povodom toga!
            Podsećamo Vas da je Zakon o zaštiti uzbunjivača propisao kaznene odredbe prema kojima će novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniti za prekršaj poslodavac – pravno lice ako:
  1. ne odredi lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem (član 14. stav 5);
  2. ako u propisanom roku ne postupi po informaciji (član 15. stav 2);
  3. ako u propisanom roku ne obavesti uzbunjivača o ishodu postupka u skladu sa zakonom (član 15. stav 3);

Zbog čega fakultet krši Zakon o zaštiti uzbunjivača i rizikuje još jednu kaznu?
Da li time što ne reaguje na dopis fakultet štiti plagijatore?

Molimo Vas da hitno postupite po Zakonu o zaštiti uzbunjivača ili ćemo se obratiti Višem sudu u Beogradu.
24.05.2016                                                                                        Naftni tim Srbije