Sunday, August 14, 2016

INFORMACIJA O PLAGIJATU DOKTORSKE DISERTACIJE NA RUDARSKO - GEOLOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU

Dekanu Rudarsko - geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Šefovima Rudarskog i Geološkog odseka Rudarsko - geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
Prodekanu za naučno - istraživački rad Rudarsko - geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
Šefu Katedre za eksploataciju nafte, gasa i tehniku dubinskog bušenja


PREDMET: INFORMACIJA O PLAGIJATU DOKTORSKE DISERTACIJE NA RUDARSKO - GEOLOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU


       Pozivajući se na član 2. stav 1. “Zakona o zaštiti uzbunjivača” Republike Srbije (Službeni glasnik RS, broj 128/14) ovaj dopis predstavlja “uzbunjivanje”, odnosno otkrivanje informacija o kršenju propisa i zakona Republike Srbije. Kako član 13. “Zakona o zaštiti uzbunjivača” navodi da su ovlašćeni organi dužni da postupaju po anonimnim obaveštenjima u vezi sa informacijama u okviru svojih ovlašćenja, u daljem tekstu ostajemo anonimna grupa “Naftni tim Srbije”. Na osnovu svega navedenog, a na osnovu člana 18. “Zakona o zaštiti uzbunjivača”, pokrećemo postupak “spoljašnjeg uzbunjivanja” time što dostavljanjamo ovlašćenim organima sve informacije povodom sumnje da doktorska disertacija dr. Vesne Karović Maričić, odbranjena na Rudarsko - geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predstavlja plagijat.

            Ovaj dopis, upućen prvenstveno organima Univerziteta u Beogradu, ali i medijima, ima cilj da skrene pažnju javnosti na činjenicu da se na našem Univerzitetu dešava da plagijati budu odbranjeni kao doktorati, a da plagijatori postaju doktori nauka i nastavljaju sa plagijatorskim aktivnostima.

     Doktorska teza pod nazivom “UPRAVLJANJE PROCESOM RAZRADE I EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA UGLJOVODONIČNIH FLUIDA autorke Vesne Karović Maričić (trenutno u zvanju vanrednog profesora na RGF), odbranjena je 2006. godine na Rudarsko - geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Komisiju su činili: prof. dr. Dejan Milovanović, dr. Dušan Danilović , prof. dr. Slobodan Vujić i prof. dr. Renato Bizjak. U navedenoj disertaciji ne piše ime mentora. Disertaciju možete pogledati u Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković” u Beogradu pod signaturom: РД 19087 ili skeniranu verziju dostavljenu u Prilogu 1, sa označenim (podvučenim) rečenicama, pasusima, grafičkim prilozima i tabelama zbog kojih se ova teza može okarakterisati kao plagijat.

            Pozivajući se na član 101, stav 4. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije, koji glasi: “Visokoškolska ustanova oglašava ništavnom diplomu o stečenom naučnom nazivu doktora nauka, ako utvrdi da doktorska disertacija nije originalni naučni, odnosno umetnički rezultat rada kandidata”, molimo Univerzitet u Beogradu da preduzme odgovarajuće mere.


Dokazi o plagijatu doktorske disertacije dr. Vesne Karović Maričić


            Disertacija dr. Vesne Karović Maričić je podeljena na 8 poglavlja i sadrži ukupno 156 stranica, od čega opšti deo sadrži 56 stranica, specijalni deo 96 stranica i literatura 4 stranice. Ako izuzmemo naslovnicu, sadržaj, abstrakt na srpskom i engleskom jeziku, obim opšteg dela disertacije je 52 stranice na kojima se nalazi ukupno 27 dijagrama, slika, tabela.
U doktorskoj disertaciji se nalazi osam poglavlja i to:
 1. Uvod
 2. Opšti problemi upravljanja procesom razrade i eksploatacije ležišta ugljovodoničnih fluida
 3. Planiranje i upravljanje ležištima nafte i gasa
 4. Ekonomska ocena investicionih projekata u procesu upravljanja ležištima nafte i gasa
 5. Rizik i neizvesnosti
 6. Model menadžmenta procesa razrade
 7. Eksperimentalna analiza primenljivosti postavljenog modela menadžmenta razrade i eksploatacije ležišta nafte i gasa na gasnom ležištu X naftno - gasnog polja Ostrovo.
 8. Zaključak
 9. Literatura


            Prilikom analize opšteg dela doktorske disertacije dr Vesne Karović Maričić, identifikovani su elementi:
 •    Direktnog plagijata delova teksta i poglavlja iz knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur
 •    Krađa citata, koja se ogleda kao preuzimanje citata trećih autora u okviru plagiranog, parafraziranog i prepričanog teksta, izostavljanja navođenje izvora u delovima teksta i nedovoljno preciznog upućivanja na izvore.

Kako se pod plagijatom podrazumeva čin prisvajanja i kopiranja tuđeg pisanog rada, bez navođenja izvora, odnosno priznavanja tuđeg autorstva, u podvučenim delovima teksta skenirane doktorske disertacije dokazali smo da napisana teza dr Vesne Karović Maričić predstavlja plagijat, a ovde izdvajamo samo neke od elemenata:


1. Na strani 4. poglavlja 2.1 Formalizam upravljanja procesom razrade i eksploatacije ležišta nafte i gasa, drugi pasus, druga rečenica.

“Model čine komponente: pronalaženje ležišta, evaluacija, realizacija razradnog plana tj. proizvodnja i na kraju napuštanje ležišta kada postane neekonomično ili su rezerve iscrpljene.“

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora uz manji broj permutacija i nalazi na strani 1. poglavlja SOUND RESERVOIR MANAGEMENT knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“A reservoir life begins with exploration that leads to discovery, which is folowed by delineation of the reservoir, development of the field, production by primary, secondary and tertiary means, and finally to abandonment.


2. Na strani 5. poglavlja 2.1 Formalizam upravljanja procesom razrade i eksploatacije ležišta nafte i gasa, drugi pasus, prva rečenica.

Savremeni proces upravljanja razradom i eksploatacijom ležišta nafte i gasa obuhvata: postavljanje cilja, planiranje, realizaciju, praćenje i kontrolu, ocenu uspešnosti realizacije plana i njegovu eventualnu korekciju.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika uz manji broj permutacija bez navođenja autora i nalazi se na strani 11. poglavlje FUNDAMENTALS OF RESERVOIR MANAGEMENT, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“The modern reservoir management process involve goal setting, planning, implementing, monitoring, evaluating, and revising plans


3. Na strani 5. poglavlja 2.1 Formalizam upravljanja procesom razrade i eksploatacije ležišta nafte i gasa, drugi pasus, prva rečenica iza slike 2.3.

“Postavljanje cilja upravljanja procesom razrade i eksploatacije ležišta zahteva poznavanje karakteristika ležišta, raspoložive tehnologije i razumevanje poslovnih političkih i ekoloških faktora

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika uz manji broj permutacija bez navođenja autora i nalazi se na strani 11. poglavlje FUNDAMENTALS OF RESERVOIR MANAGEMENT, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“Setting a reservoir management strategy requires knowledge of the buisness, political, and environmental climate“.


4. Na strani 5. poglavlja 2.1 Formalizam upravljanja procesom razrade i eksploatacije ležišta nafte i gasa, drugi pasus, drugi pasus iza slike 2.3.

“Definisanje opšteg plana menadžmenta ležišta obuhvata: utvrđivanje strategije razrade i eksploatacije; podakte o ležištu ugljovodoničnih fluida; ležišno modeliranje; proračun rezervi nafte i gasa i prognozu proizvodnje; izbor tehnologije i opreme; ekonomsku ocenu, analizu rizika, zaštitu životne sredine i slično. Realizacija plana se prati tehno-ekonomskim parametrima i zahteva menadžersku podršku, stručnost kadrova i multidisciplinarni, sinergetski timski rad“.

Ovaj pasus je preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 11. poglavlje FUNDAMENTALS OF RESERVOIR MANAGEMENT, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“Formulating a comprehensive management plan involves depletion and development strategies, data saquisition and analyses, geological and numerical model studies, production and reserves forecast, facilities reqirements, economic optimization and management approval. Implementing the plan requires management support, field personnel commitment, and multidisciplinary, integrated teamwork.


5, Na strani 5. poglavlja 2.1 Formalizam upravljanja procesom razrade i eksploatacije ležišta nafte i gasa, drugi pasus, zadnji pasus.

“Uspešnost definisanog plana menadžmenta ležišta analizira se i procenjuje poređenjem realnog i prognoziranog proizvodnog procesa. Ako se realno ponašanje projekta ne podudara sa očekivanim, odnosno ako postoje primetna odstupanja, plan menadžmenta ležišta se inovira/koriguje i ciklus (realizacija, praćenje, kontrola i evaluacija) se ponavlja

Ovaj pasus je doslovno preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 12. poglavlje FUNDAMENTALS OF RESERVOIR MANAGEMENT, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“Success of the project depends upon careful monitoring/surveillance and thorough, ongoing evaluation of its performance. If the actual behavior of the project does not agree with the expected performance, the original plan needs to be revised, and the cycle (i.e., implementing, monitoring, and evaluating) reactivated“.


6. Na strani 6. poglavlja 2.2 O razvoju menadžmenta ležišta nafte i gasa, druga rečenica

“Poslednjih trideset godina dolazi do snažnijeg uticaja sinergije geološkog i naftno - rudarskog inženjerstva u najširem smislu. Naftne kompanije koriste ovakve integrisane pristupe već godinama, čemu doprinosi opšti tehnološki napredak, bolje poznavanje ležišnih uslova, računarstvo i automatizacija. Tri faze menadžmenta ležišta ugljovodoničnih fluida karakterišu ovaj proces:

 • Prva faza se odnosi na period do 1970. godine kada se razradni inženjering smatrao najvažnijim tehničkim delom u upravljanju ležištima. 1962. godine Wyllie je istakao dva ključna pristupa menadžmentu ležišta: 1.) čisto razmišljanje korišćenjem osnovnih koncepata ležišne dinamike i 2.) automatizaciju primenom kompjutera.
 • Druga faza se odnosi na period 70-ih i 80-ih godina. Craig i ost, kao i Haris i Hewitt objašnjavaju značaj sinergije inženjerstva, Craig je istakao značaj opisa ležišta primenom geološkog, geofizičkog i simulacionog modeliranja. Haris i Hewitt su prezentovali perspektivu sinergizma inženjerstva u upravljanju ležištem“.

Ovaj pasus je doslovno preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 8. poglavlje HISTORY OF RESERVOIR MANAGEMENT, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“Reservoir management has advanced through various stages in the past 30 years. The techniques are better, the background knowledge of reservoir conditions has improved, and the automation using mainframe computers and personal computers has helped data processing and management. The developmental stages of reservoir management could be described as the following:
            Stage 1- Before 1960, reservoir engineering was considered the most important technical item in the management of reservoirs. In 1962, Wyllie emphasized two key items: (1) clear thinking utilizing fundamental reservoir mechanics concept and (2) automation using basic computers
            Stage 2- This covers the time period of the 1970s and 1980s. Craig t all (1977) and Harris and Hewitt (1977) explained th value of synergism between engineering and geology. Craig emphasized the value of detailed reservoir description, utilizing geological, geophysical, and reservoir simulation concepts. Harris and Hewitt presented a geological perspective of the synergism in reservoir management“.


7. Na strani 7. poglavlja 2.4 Pretpostavke uspešnog menadžmenta ležišta ugljovodoničnih fluida, prva rečenica
“Uspešnost menadžementa ležišta nafte i gasa, zahteva realizaciju sledećeg:
 •         Identifikaciju, definisanje i karakterizaciju svih pojedinačnih ležišta u određenom polju
 •         Analizu prošlog i predviđanje budućih procesa u ležištu
 •         Minimizitanje bušenja nepotrebnih bušotina
 •         Definisanje i modifikaciju (ako je potrebno) bušotinskih i površinskih sistema
 •         Početak praćenja i kontrole realizacije procesa na vreme
 •         Razmatranje svih ekonomskih i zakonskih faktora
 •         Multidisciplinarni timski rad.

Ova rečenica je doslovno prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 8. poglavlje FUNDAMENTALS OF RESERVOIR MANAGEMENT, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“The prime objective of reservoir management is the economic optimization od oil and gas recovery, which can be obtained by following steps:
 •         Identify and define all individual reservoirs in a particular field and their physical properties
 •         Deduce past and predict future reservoir performance
 •         Minimize drilling of unnecessary wells
 •         Define and modify (if necessary) wellbore and surface systems
 •         Initiate operating controls at the proper time
 •         Consider all pertinent economic and legal factors“.


 8. Na strani 8. poglavlja 2.4 Pretpostavke uspešnog menadžmenta ležišta ugljovodoničnih fluida, zadnji pasus, prva rečenica

“Najpovoljnije je da se menadžmentom ležišta započne već u fazi otkrivanja ležišta, pošto rani početak programiranog upravljanja obezbeđuje bolji nadzor, ocenu, smanjenje rizika i troškova“.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika uz manji broj permutacija bez navođenja autora i nalazi se na strani 10. poglavlje FUNDAMENTALS OF RESERVOIR MANAGEMENT, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“The ideal time to start managing a reservoir is at its discovery. However, it is never too early to start this program because early initiation of a coordinated reservoir management program not only provides a better monitoring and evaluation tool, but also costs less in a long run“.


9. Na strani 8. poglavlja 2.4 Pretpostavke uspešnog menadžmenta ležišta ugljovodoničnih fluida, zadnji pasus, druga rečenica

“Proučavana praktična iskustva ukazuju na menadžment ležišta često ne počinje u navedenoj fazi proizvodnog procesa ili se primenjuje kada su u pitanju velika ulaganja kao u slučaju primene skupih tercijarnih metoda povećanja stepena iskorišćenja i slično“.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika uz manji broj permutacija bez navođenja autora i nalazi se na strani 10. poglavlje FUNDAMENTALS OF RESERVOIR MANAGEMENT, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“Most often reservoir management is not started early enough, and the reservoir, wells, and surface systems are ignored for a long time. Many times we consider reservoir management at the time of a tertiary recovery operation“.


10. Na stranama 10 i 11 poglavlja 2.4.1.1. Organizacija tima menadžmenta ležišta prikazana je slika 2.6 a.) b.) i c.) Primeri organizacije upravljačkog tima

Slike su preuzete iz knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur. poglavlje SYNERGY AND TEAM strane 17 i 18. bez navedenog izvora uz minorne izmene.


11. Na strani 12 poglavlja 2.4.1.2 Iskustva organizacije timskog rada, zadnji pasus

“Chevron-ovo North Ward Estes naftno polje je jedno od najvećih polja u SAD (Teksas) sa značajnom količinom neiskorišćenih pridobivih rezervi. Otkriveno je 1929. godine. Kumulativna proizvodnja nafte iz više od 3000 bušotina primarnim i sekundarnim metodama je prelazila 320 miliona tona barela, ili oko 25% ukupnih geoloških rezervi

Ovaj pasus je doslovno preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 34. poglavlje SETTING GOALS, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

North Wand Estes (NWE) field, located in Wars and Winkler counties, Texas, was discovered in 1929. Cumulative oil production from primary and secondary recovery has been in excess of 320 million barrels, or about 25% OOIP, from more than 3000 wells”.


12. Na strani 15. poglavlja 2.5.1 Određivanje ciljeva, druga rečenica

“Ključni činioci za određivanje ciljeva i razvoja dugoročne i kratkoročne strategije upravljanja ležištem su: poznavanje karakteristika ležišta, kolektor stene, fluida, protoka fluida i mehanizama iskorišćenja, izrada i opremanje bušotina, istorijat proizvodnje, faktori okolne sredine i primena odgovarajućih tehnika i tehnologija u istraživanju, bušenju, opremanju procesima iskorišćenja i proizvodnji nafte i gasa“.

Ovaj pasus je preveden sa engleskog jezika uz manji broj permutacija bez navođenja autora i nalazi se na strani 34. poglavlje SETTING GOALS, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“The key elements for setting a reservoir management goal are:

 • Reservoir characteristics
 • Total environments
 • Available technology.
Understanding of each of these elements is the prerequisite to establishing short-and long-term strategies for managing reservoirs“.


13. Na strani 15. poglavlja 2.5.2 Osnovni elementi plana menadžmenta ležišta, prva rečenica

“U cilju uspešnog upravljanja ležištima neophodno je definisanje i razvoj plana“.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 33. poglavlja Reservoir Management Process, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“The modern reservoir management process involves establishing a purpose or strategy and developing a plan, implementing and monitoring the plan, and evaluating the results“.


14. Na strani 15. poglavlja 2.5.3 Realizacija, nadzor i ocena plana menadžmenta ležišta, prvi pasus, poslednja rečenica

“Razlozi neuspeha pozitivne realizacije plana su: nedostatak poznavanja delova projekta od strane članova tima; problem interakcije i koordinacije stručnjaka različitih disciplina i kašnjenje sa početkom procesa upravljanja“.

Ova rečenica je doslovno prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 42 poglavlja IMPLEMENTATION, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“The important reasons for failure to successfully implement a plan are: (1) lack of overall knowledge of the project on the part of all team members, (2) failure to interact and coordinate the various functional groups, and (3) delay in initiating the management process“.


15. Na strani 18 i 19 nalazi se poglavlje 3.2.2. Procena podataka, prvi pasus

“Prikupljeni podaci su podložni greškama (uzorkovanje, sistemtsko, nasumično), pa ih treba pažljivo pregledati i proveravati zbog tačnosti i konzistencije. Da bi se utvrdila validnost podataka, karotažnu i jezgrenu analizu treba korelisati i njihove distribucije učestanosti uraditi u cilju identifikacije različitih geoloških facija. Karotažne podatke treba pažljivo kalibrisati korišćenjem jezgrenih podataka za poroznost i distribuciju zasićenja, određivanje efektivne moćnosti, kao i za geološko zoniranje ležišta. Osobine ležišnih fluida mogu se evaluirati primenom kalkulacija jednačina stanja i empirijskim korelacijama. Relevantnost geoloških mapa se utvrđuje na osnovu poznavanja depozicione sredine. Prisustvo raseda i diskontiuniteta protoka koje se evidentira u geološkim studijama može se ispitati i oceniti testovima pulsa, interferencije i testom >>tracerom<<-radioaktivnim indikatorom. Sakupljanje proizvodnih i injekcionih podataka uključujući ležišni pritisak, omogućava praćenje ležišnog ponašanja u toku proizvodnig procesa. Na osnovu raspoloživih podataka pritisaka i istorijata proizvodnje, metode materijal balansa i ležišnog modeliranja se koriste za ocenu početnih geoloških rezervi, kao i veličine akvifera i intenziteta vodenog utoka. Laboratorijske osobine kolektor stene kao što su relativne propusnosti nafte, vode i gasa i osobine fluida ->>PVT<< podaci nisu uvek raspoloživi. Za generisanje ovih podataka koriste se empirijske korelacije“.

Ovaj pasus je doslovno prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 64 i 65 poglavlje DATA VALIDATION u knjizi Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur

“Field data are subjected to many errors (i.e., sampling, systematic, random, etc.). Therefore, the collected data need to be carefully reviewed and checked for accuracy as well as for consistency.
            In order to assess validity, core and log analysis data should be carefully correlated and their frequency distributions made to identify different geologic facies. Log data should be carefully calibrated using core data for porosity and saturation distributions, net sand determination, and geological zonation of the reservoir. The reservoir fluid properties can be validated by using the equation of state calculations and by empirical correlations, The reasonableness of geological maps shoul be established by using the knowledge of depositional environment. The presence of faults and flow discountinuities as evidenced in a geological study can be investigated and validated by pressure interference and pulse tracer tests.
            The reservoir performance should be closely monitoring while collecting routhine production and injection data including reservoir pressures. If past production and pressure data are available, classical material balance techniques and reservoir modeling can be very usefull to validate volumetric original hydrocarbons-in-place and aquifer size and strength.
            Laboratory rock properties, such as oil-water and gas-oil relative permeabilities, and fluid properties, such as PVT data, are not always available. Empirical correlation can be used to generate these data“.


 16. Na strani 19 nalazi se poglavlje 3.2.2. Procena podataka, poslednji pasus

“Procenjeni podaci prikupljeni različitim metodama se skladište u opštu kompjutersku bazu dostupnu svim interdisciplinarnim krajnim korisnicima i kako novi podaci pristižu ta baza se ne renovira

Ova rečenica je doslovno prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 65 poglavlja DATA STORING AND RETRIEVAL, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“The reconciled and validated data form the various sources need to be stored in a common computer database accessible to all interdisciplinary end users. As new geoscience and engineering data are available, the database will require updating“.


17. Na strani 19 poglavlja 3.2.3. Korišćenje podataka, prvi pasus

“Na osnovu interpretacije 3D seizmičkih podataka dobija se opšta karakterizacija ležišta nafte i gasa (tip strukture, stratigrafija, međubušotinska heterogenost). Primenom analize seizmičkih, karotažnih podataka i podataka jezgrovanja izrađuju se karte ukupne i efektivne moćnosti, poroznosti, zasićenja vodom, propusnosti, strukturne karte i karte poprečnih preseka. Ove karte koje obuhvataju rasede, granice kontakta ležišnih fluida se koriste za dalju karakterizaciju ležišta, lokaciju bušotina i ocenu početnih geoloških rezervi“.

Ovaj pasus je doslovno preveden sa engleskog jezika uz manji broj permutacija bez navođenja autora i nalazi se na strani 65 poglavlja DATA APPLICATION, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“A better representation of the reservoir is made from 3-D seismic information. The cross-well tomography provides interwell heterogenity.
            Geological maps such as gross and net pay tickness, porosity, permeability, saturation, structure, and cross-section are prepared form seismic, core and log analysis data. These maps, which also include faults, oil-water, gas-water, and gas-oil contacts, are used for reservoir delineation, reservoir characterization, well locations, and estimates of original oil and gas in place“.


18. Na strani 19 poglavlja 3.2.3. Korišćenje podataka, drugi pasus

“Podaci bušotinskog karotaža koriste se za izradu karata, određivanje perforacija, kao i ocenu početnih geoloških rezervi. Podaci proizvodnog karotaža se primenjuju za identifikaciju rezidualnog zasićenja naftom u nerazrađenim zonama u postojećim proizvodnim i injekcionim bušotinama. >>Time lapse<<  karotaž u mernim bušotinama može dati promene zasićenja i kretanje kontakta fluida. Takođe >>log-inject-log<< se primenjuje za merenje rezidualnog zasićenja naftom“.

Ovaj pasus je doslovno preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 65 poglavlja DATA APPLICATION, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“The well log data that provide the basic information needed for reservoir characterization are used for mapping, perforations, estimates of original oil and gas in place, and evaluation of reservoir perforation. Production logs can be used to identify remaining oil saturation in undeveloped zones in existing production and injection wells. Time-lapse logs in observation wells can detect saturation changes and fluid contact movement. Also, log-inject-log can be useful for measuring residual oil saturation“.


19. Na strani 19 poglavlja 3.2.3. Korišćenje podataka, treći pasus

“Za razliku od karotažnih podataka, laboratorijske analize jezgra daju direktna merenja vrednosti ležišnih osobina i ovim podacima se kalibrišu podaci geofizičkog karotaža. Podaci dobijeni analizom uzoraka kolektora se primenjuju u ocenu rezervi, količini protoka i krajnjeg iskorišćenja“.

Ovaj pasus je doslovno preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 65 poglavlja DATA APPLICATION, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“Unlike log analysis, core analysis gives direct measurement of the formation properties, and the core data are used for calibrating well log data. These datacan have a major impact on the estimates of hydrocarbon-in-place, production rates, and ultimate recovery“.


20. Na strani 19 poglavlja 3.2.3. Korišćenje podataka, četvrti pasus

“Osobine fluida se određuju u laboratoriji ili na osnovu empirijskih korelacija. Koriste se za ocenu rezervi, tipa ležišta i analizu procesa u ležištu, kao i za proračun hidraulike kanala bušotine i gubitka pritiska“.

Ovaj pasus je preveden sa engleskog jezika uz manji broj permutacija bez navođenja autora i nalazi se na strani 65 poglavlja DATA APPLICATION, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“Fluid data are used for volumetric estimates of reservoir oil and gas in place, reservoir type, (i.e., oil, gas, or gas condensate), and reservoir performance analysis. Fluid properties are also needed for estimating reservoir performance, wellbore hydraulics, and flowline pressure losses“.


21. Na strani 19 poglavlja 3.2.3. Korišćenje podataka, peti pasus

“Hidrodinamička ispitivanja bušotina se primenjuju za određivanje karakteristika ležišta i njegove produktivnosti. Testiranje naftnih i gasnih bušotina porastom ili padom pritiska daje najbolju ocenu efektivne vrednosti proizvoda moćnosti i propusnosti ->>kh<< pored podataka o ležišnom pritisku, stratifikaciji i prisustvu raseda i fraktura. Testovi pulsa i interferencije daju uvid u ležišni kontinuitet i informacije o barijerama. Testovi ->>trejseri<< koriste se u procesu zavodnjavanja i >>EOR<< procesima (dopunske metode povećanja iskorišćenja) i daju najadekvatnije pravce protoka fluida između injktirane i proizvodne bušotine“.

Ovaj pasus je doslovno preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 65 poglavlja DATA APPLICATION, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“The well test data are very useful for reservoir characterization and reservoir performance calculation, Pressure build-up or falloff test provide the best estimate of the effective permeability-thickness of the reservoir in addition to reservoire pressure, stratification, and presence of faults and fracture. Pressure interference and pulse tests provide reservoir continuity and barrier information. Multiwell tracer test used in waterflood and in enhanced oil recovery projects give the preferred flow paths between the injectors and producers“.


22. Na strani 19 poglavlja 3.2.3. Korišćenje podataka, sedmi pasus, poslednja rečenica

“Proizvodni i injekcioni podaci se koriste za evaluaciju procesa proizvodnje nafte i gasa“.

Ova rečenica je doslovno prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 66 poglavlja DATA APPLICATION, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“Production and injection data are needed for reservoir performance evaluation


23. Na strani 20 poglavlja 3.2.3. Korišćenje podataka prikazana je tabela 3.2 Potrebni podaci za analizu procesa u ležištu

Tabela je preuzeta iz knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur. poglavlje SYNERGY AND TEAM strana 67. bez navedenog izvora uz minorne izmene.


 24. Na strani 20 poglavlja 3.3. Modeliranje ležišta, prva rečenica

U procesu upravljanja razradom i eksploatacijom ležišta ugljovodoničnih fluida, ležišni model nije pojedinačni geološki, geofizički ili naftno-rudarski (razradno/proizvodni) model, već model koji nastaje integracijom navedenih i geostatičkog modela“.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika uz manji broj permutacija bez navođenja autora i nalazi se na strani 79. poglavlja Reservoir Model, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“The reservoir model is not just an engineering or a geoscience model; rather it is integrated model, prepared jointhly by geoscientists and enginers“.


25. Na strani 20 poglavlja 3.3. Modeliranje ležišta, drugi pasus

“Geološki model se definiše realizacijom sledećih studija:
 •    Studija stene za definisanje litoloških karakteristika ležišta, depozicione sredine kao i određivanje tipa kolektor stene
 •     Studije geometrije ležišta određuju tip strukture, 3D karakteri ležišnog kontinuiteta, kao i ukupnu moćnost kolektor stene
 •      Studije kvaliteta ležišta daju okvirni varijabilitet poroznosti, propusnosti, i kompresibiliteta stene (akvifer se slično proučava)
 •        Integracione studije definišu ugljovodoničnu pornu zapreminu i distribuciju protoka fluida“.
Ovaj pasus je doslovno preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 83, poglavlja GEOSCIENCE, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“The geologist usually concetrates on rock attributes in four stages:
            1. Rock studies establish lithology and determine depositional environment, and reservoir rock is distinguished from nonreservoit rock.
            2. Framework studies estavlish the structural style and determine the three-          dimensional continuity character and gross-thickness trends of the reservoir rock.
            3. Reservoir-quality studies determine the framework variability of the reservoir rock     in terms of porosity, permeability, and capillary properties (the aquifer surrounding field is similarly studied)
            4. Integration studies develop the hydrocarbon pore volume and fluid transmissibility    patterns in three dimensions“.


26. Na strani 20 poglavlja 3.3. Modeliranje ležišta, zadnji pasus, treća rečenica

“Geostatički modeli se tada koriste u konstituisanju numeričkih modela za interpolaciju karakteristika ležišta kao i stohastičke simulacije osobina čije ekstremne vrednosti su od izuzetnog značaja“.

Ovaj pasus je doslovno preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 92, poglavlja GEOSTATISTICS, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“These models can than be used in construction of numerical models for interpolating a property whose average is critically important and stochastic simulations for a property whose extremes are critically important“.


27. Na strani 20 poglavlja 3.3. Modeliranje ležišta, zadnji pasus, četvrta rečenica

“Uočavanjem kritičnih heterogenosti u kvantitativnom obliku kreira se realniji geološki opis ležišta

Ova rečenica je doslovno prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 93, poglavlja GEOSTATISTICS, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“By capturing the critical heterogeneities in a quantitative form, a more realistic geologic description is created“.


28. Na strani 20 poglavlja 3.3. Modeliranje ležišta, zadnji pasus, peta rečenica

“Variogrami i korelogrami se koriste za studije prostornog kontinuiteta određene pormenljive, kao i poprečnog kontinuiteta brojnih promenljivih na raznim lokacijama

Ova rečenica je doslovno prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 93, poglavlja GEOSTATISTICS, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“Variograms (and correlograms) are used to study spatial continuity of a particular variable. Also, they can me applied to study cross-continuity of different variables at different locations“.


29. Na strani 20 poglavlja 3.3. Modeliranje ležišta, zadnji pasus, sedma rečenica

“Kada je poznata verovatnoća promenljive svaki model na osnovu multivarirajuće raspodele verovatnoće je stohastički model ležišta“.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika uz manji broj permutacija bez navođenja autora i nalazi se na strani 93, poglavlja GEOSTATISTICS, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“If there are variable probability distributions representing the uncertainities in the rock and fluid properties at different locations, each drawing from such a multivariate probability distributions represents a stochastic image of the reservoir“.


30. Na strani 20 poglavlja 3.3. Modeliranje ležišta, zadnji pasus, zadnja rečenica

“Stohastički geostatički modeli su alternativni, numerički modeli ekviverovatnoće osobina stena i fluida, a mogu se koristiti kao ulazni parametar simulacija protoka ležišnih fluida“.

Ova rečenica je doslovno prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 94, poglavlja GEOSTATISTICS, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“Stochastic images represent alternative, equiprobable numerical models of the reservoir rock and fluid properties, and they can be used as input to flow simulators for sensivity analysis

31. Na strani 6 poglavlja 2.2. O razvoju menadžmenta ležišta nafte i gasa, prvi pasus, prva rečenica


“Vremenski gledano, uvek su korišćene neke forme upravljanja procesom razrade i eksploatacije ležišta nafte i gasa, a naročito kada je u pitanju planiranje velikih ulaganja, kao što je kod početka razrade anftnoh ili gasnog polja, realizacija procesa zavodnjavanja ili primena drugih metoda povećanja iskorišćenja“

            Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 1, poglavlja Introduction, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“Historically, some form of reservoir management has been practiced when a major expediture is planned, such as a new field development or waterflood instalation.

 32. Na strani 8 poglavlja 2.4.1 Multidisciplinarni timski rad i sinergizam, peti pasus, druga rečenica

“Danas je uobičajena praksa da su studije velikih ležišta integrisane kroz timski pristup. Medjutim, kreiranje tima ne garantuje integraciju koja vodi uspehu. Veštine tima, autoritet tima, kompatibilnost sa linijskom strukturom menadžmenta, kao i ukupno razumevanje procesa menadžmenta ležišta od strane svih članova tima su preduslov uspega projekta.“.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 14, poglavlja SYNERGY AND TEAM, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“Today, it is becoming common for large reservoirs studies to be integrated through a team approach. Homewer, creating a team does not guarantee an integration that leads to success. Team skills, team authority, team compatibility with the line management structure, and overall understanding of the reservoir management process by all team members are essential for the success of the project“.

33.  Na strani 17 poglavlja 3.2.1 Prikupljanje podataka, četvrti pasus, prva rečenica

“Definisanje plana o tipu i količini podataka koje treba prikupiti, kao i procedure prikupljanja i učestanosti je prvi korak“.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 64, poglavlja DATA ASQUISTITON AND ANALYISIS, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.


“It is essential to establish the specification of what and how much data need to be gathered and procedure and frequency to be followed“


34. Na strani 29 poglavlja 3.7 Ekonomska ocena i analiza rizika, prvi pasus, druga rečenica

“Ekonomska ocena projekta menadžmenta ležišta kao iterativan proces obuhvata: utvrđivanje ekonomskog cilja, formulisanje scenarija, sakupljanje podataka (proizvodnih, investitorskih, operativnih troškova, cene nafte, gasa), ekonomsku analizu i analizu rizika kao i izbor optimalnog rešenja.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 141, poglavlja Reservoir Management Economics, knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur.

“The tasks in project economic analysis require team efforts consisting of
1. Setting an economic objective based on the company’s economic criteria.
2, Formulating scenarios for project development.
3. Collecting production, operation and economic data
4. Making economic calculations. Engineers and geologists are primarily responsible.
5. Making risk analysis and choosing optimum project.“

35. Od strane 22-26 poglavlje 3.4.1 Klasifikacija i kategorizacija resursa i rezerviKompletno poglavlje je prepisano iz knjige Razrada ležišta ugljikovodika od strane autora Josipa Sečena, 2002. Zagreb. Identičan tekst sa ekvivalentnim srpskim rečima poput ugljikovodici-ugljovodonici, plin-gas, zalihe-rezerve, petrolej-nafta i sl. nalazi se na stranama 10,11,12,13,14 

 36. Na strani 39 poglavlja 5.1 Analiza rizika, prvi pasus, druga i treća rečenica

“Prvi korak u oceni rizika je prepoznavanje da postoji rizični događaj. Kvantifikacija rizika predstavlja određivanje svih vrednosti rizične promenljive i relativne verovatnoće pojavljivanja svake vrednosti“

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 21 poglavlja Assessing and Quantifying Risk iz knjige Risk Analysis and Simulation Add-In for Microsoft® Excel 4.5 February, 2004 Palisade Corporation 31 Decker Road Newfield USA.

“The first step in Risk Analysis and modeling is recognizing a need for it."Quantifying risk" means determining all the possible values a risky variable could take and determining the relative likelihood of each value.

37. Na strani 39 poglavlja 5.1 Analiza rizika, drugi pasus

“Postoje dva osnovna pristupa kvantifikaciji rizika, a to su primena metode simulacije ili analitičke metode. Obe metode teže određivanju raspodele verovatnoća koje će opisati moguće izlaze rizičnih događaja u cilju generisanja relevantnih rezultata“

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 28 poglavlja The Alternative to Simulation iz knjige Risk Analysis and Simulation Add-In for Microsoft® Excel 4.5 February, 2004 Palisade Corporation 31 Decker Road Newfield USA.

There are two basic approaches to quantitative Risk Analysis. Both have the same goal — to derive a probability distribution that describes the possible outcomes of an uncertain situation — and both generate valid results. The second approach to Risk Analysis is an analytical approach“.

38. Na strani 39 poglavlja 5.1 Analiza rizika, treći pasus

Metoda simulacije bazira se na računarskoj simulaciji postavljenog modela. Na definisanom modelu konkretnog problema, ocena rizika se realizuje brzo jer računa primenom simulacije koristi veliki broj kombinacija ulaznih promenljivih.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 28 poglavlja The Alternative to Simulation iz knjige Risk Analysis and Simulation Add-In for Microsoft® Excel 4.5 February, 2004 Palisade Corporation 31 Decker Road Newfield USA.

The first approach is the one just described for @RISK, namely, simulation. This approach relies on the ability of the computer to do a great deal of work very quickly — solving your worksheet repeatedly using a large number of possible combinations of input variable values.

39. Na strani 40 poglavlja 5.1 Analiza rizika, prvi pasus

Analitička metoda zahteva da raspodele za sve neodređene promenljive u modelu budu matematički opisane, tako što se jednačine za ove raspodele matematički kombinuju da bi se dobila jedna jednačina koja daje raspodelu mogućih izraza. Ovaj pristup je veoma kompleksan za praktičnu upotrebu, pa iz tog razloga za analizu rizika najširu primenu ima metoda simulacije“.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 28 poglavlja The Alternative to Simulation iz knjige Risk Analysis and Simulation Add-In for Microsoft® Excel 4.5 February, 2004 Palisade Corporation 31 Decker Road Newfield USA.

The second approach to Risk Analysis is an analytical approach. Analytical methods require that the distributions for all uncertain variables in a model be described mathematically. Then the equations for these distributions are combined mathematically to derive another equation, which describes the distribution of possible outcomes. This approach is not practical for most uses and users.

40. Na strani 40 poglavlja 5.1 Analiza rizika, drugi pasus

Sveobuhvatan postupak ocene rizika sastoji se iz sledećih koraka:
 • razvoja modela ocene rizika - analiza problema, definisanje rizičnih događaja (neodređenih promenljivih) i njihovih raspodela verovatnoće
 • simulacije rizika
 • donošenja odluke“.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 23 poglavlja What Is Risk Analysis? iz knjige Risk Analysis and Simulation Add-In for Microsoft® Excel 4.5 February, 2004 Palisade Corporation 31 Decker Road Newfield USA.

In general, the techniques in an @RISK Risk Analysis encompass four steps:
 •  Developing a Model — by defining your problem or situation in Excel worksheet format
 • Identifying Uncertainty — in variables in your Excel worksheet and specifying their possible values with probability distributions, and identifying the uncertain worksheet results you want analyzed
 • Analyzing the Model with Simulation — to determine the range and probabilities of all possible outcomes for the results of your worksheet
 • Making a Decision — based on the results provided and personal preferences“.

 41. Na strani 40 poglavlja 5.1.2 Simulacija rizika, prvi pasus

“Proces simulacije rizika se sastoji iz generisanja raspodela mogućih izlaza izlaznih promenljivih primenom odgovarajućih metoda, tako što računarski program iterativnim postupkom koristi svaki put različite slučajno odabrane nizove vrednosti za raspodelu verovatnoće neodređenih izlaznih promenljivih simulirajući sve moguće slučajeve (šta-ako postupak).

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 27 poglavlja Simulation iz knjige Risk Analysis and Simulation Add-In for Microsoft® Excel 4.5 February, 2004 Palisade Corporation 31 Decker Road Newfield USA.

Simulation in this sense refers to a method whereby the distribution of possible outcomes is generated by letting a computer recalculate your worksheet over and over again, each time using different randomly selected sets of values for the probability distributions in your cell values and formulas. In effect, the computer is trying all valid combinations of the values of input variables to simulate all possible outcomes. This is just as if you ran hundreds or thousands of "what-if" analyses on your worksheet, all in one sitting“.

42. Na strani 41 poglavlja 5.1.2 Simulacija rizika, prvi pasus

“Simulacijom se u svakoj sledećoj fazi uzima novi uzorak koji pripada ulaznoj raspodeli verovatnoće. Sa dovoljnim brojem iteracija uzorkovane vrednosti se raspoređuju tako da se dobija aproksimacija ulazne raspodele verovatnoće“

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 455 poglavlja What is Sampling? iz knjige Risk Analysis and Simulation Add-In for Microsoft® Excel 4.5 February, 2004 Palisade Corporation 31 Decker Road Newfield USA.

“Sampling in a simulation is done repetitively, with one sample drawn every iteration from each input probability distribution. With enough iterations, the sampled values for a probability distribution become distributed in a manner which approximates the known input probability distribution“.

43. Na strani 41 poglavlja 5.1.2 Simulacija rizika, predzadnji pasus

“Tehnika koju koristi LatinHypercube metoda se naziva uzorkovanje bez zamene. Broj iteracija jednak je broju intervala na krivoj kumulativne distribucije i kada se uzorak uzme iz nekog intervala, taj interval se više ne koristi za odabiranje. Izbor intervala, a kasnije i vrednosti uzorka je slučajan proces. Kada se ova tehnika primenjuje za odabir uzoraka iz većeg broja promenljivih važno je održavati nezavisnu vezu između promenljivih. Vrednosti odabrane za jednu promenljivu treba da su nezavisne od onih koje su odabrane za drugu (osim ako ne želimo da budu korelisane). Ova nezavisnost se održava nasumičnim brojem intervala iz koga se odabiraju uzorci za svaku promenljivu“.

Ovaj pasus je preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 458 i 459 poglavlja Latin Hypercube Sampling iz knjige Risk Analysis and Simulation Add-In for Microsoft® Excel 4.5 February, 2004 Palisade Corporation 31 Decker Road Newfield USA.

The technique being used during Latin Hypercube sampling is "sampling without replacement". The number of stratifications of the cumulative distribution is equal to the number of iterations performed. A sample is taken from each stratification. However, once a sample is taken from a stratification, this stratification is not sampled from again — its value is already represented in the sampled set. How does sampling within a given stratification occur? In effect, @RISK chooses a stratification for sampling, then randomly chooses value from within the selected stratification. When using the Latin Hypercube technique to sample from multiple variables, it is important to maintain independence between variables. The values sampled for one variable need to be independent of those sampled for another (unless, of course, you explicitly want them correlated). This independence is maintained by randomly selecting the interval to draw a sample from for each variable “.

44. Na strani 42 poglavlja 5.1.2 Simulacija rizika, prvi pasus

“Kada su izlazi niske verovatnoće veoma značajni za rizik analizu moguće je simulirati samo njihov doprinos izlaznoj raspodeli, tako što se izlazi niske verovatnoće podešavaju do verovatnoće od 100%. Za testiranje metode odabira uzorka koristi se koncept konvergencije. U tački konvergencije raspodele izlaza su stabilne. Tipična merila konvergencije su srednja vrednost uzorka prema realnoj srednjoj vrednosti, procentualne verovatnoće, nagib krive raspodele i druge statičke veličine“

Ovaj pasus je preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na strani 459 i 459 poglavlja Latin Hypercube Sampling iz knjige Risk Analysis and Simulation Add-In for Microsoft® Excel 4.5 February, 2004 Palisade Corporation 31 Decker Road Newfield USA.

When low probability outcomes are very important it often helps to run an analysis which just simulates the contribution to the output distribution from the low probability events. In this case the model simulates only the occurrence of low probability outcomes — they are set to 100% probability. Through this you will isolate those outcomes and directly study the results they generate. The concept of convergence is used to test a sampling method. At the point of convergence, the output distributions are stable (additional iterations do not markedly change the shape or statistics of the sampled distribution). The sample mean versus the true mean is typically a measure of convergence, but skewness, percentile probabilities and other statistics are often used as well“.


45. Na strani 46 poglavlja 5.4.1 Osnovne karakteristike i primena analize odluka, prvi pasus, druga rečenica

“Kompleksni problem odluke se razdvaja na komponente, često u obliku stabla odluke na kome se percepcije opcija, neodređenosti i vrednosti mogu predstaviti eksplicitno“.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na prvoj strani stručnog rada pod nazivom Decision Analysis for Integrated Reservoir Management, od strane autora Robin Evans, SPE 65148

“A complex decision problem is decomposed into separate components, often in the form of a decision tree, on which perceptions of options, uncertainties and values can be explicitly represented“.

46. Na strani 46 poglavlja 5.4.1 Osnovne karakteristike i primena analize odluka, prvi pasus, zadnja rečenica

“Stablo odluke je metoda prikaza tokova mogućih opcija i rezultata u vidz granajuće mreže (slika 5.7)

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na drugoj strani stručnog rada pod nazivom Decision Analysis for Integrated Reservoir Management, od strane autora Robin Evans, SPE 65148

“A decision tree is a method of displaying the flow of possible courses of action and outcomes in the in the form of a branching network (Fig.2). “

Ista slika pod nazivom Fig. 2 Example Decision Tree je preuzeta bez navođenja autora i nalazi se na drugoj strani stručnog rada pod nazivom Decision Analysis for Integrated Reservoir Management, od strane autora Robin Evans, SPE 65148

47. Na strani 46 poglavlja 5.4.1 Osnovne karakteristike i primena analize odluka, drugi pasus,

“Opšte karakteristike analize odluka su: sistematski, logičan i timski pristup donošenju odluka, analiza alternativnih opcija, uočavanje razlike procenjenih vrednosti od procene verovatnoća neizvesnosti i omogućavanje donosiocu odluka da prosudi koliko informacija je potrebno za rešavanje problema odlučivanja

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na drugoj strani stručnog rada pod nazivom Decision Analysis for Integrated Reservoir Management, od strane autora Robin Evans, SPE 65148

Advantages of Decision Analysis
 • Systematic and logical approach to decision making
 • Helps communication within the organization
 • Experts in a variety of fields can be integrated into the decision making
 • Permits a thorough analysis of alternative options
 • Enables the separation of utility assessment from probability assessments for uncertain quantities
 • Allows the decision maker to judge how much information to gather in a given decision problem

 48. Na strani 46 poglavlja 5.4.1 Osnovne karakteristike i primena analize odluka, treći pasus

“Upotreba računara je značajno smanjila vreme potrebno za realizaciju analize odluka. Analiza rizika kao sredstvo za određivanja efekata neizvesnosti na odluke ulaganja i strategijsko planiranje uopšte, se može inkorporirati u postupak analize odluka. Stablo odluke se može razviti da kombinuje logiku analite odlukasa ocenom rizika postupkom simulacije. Umesto korišćenja jedne vrednosti za neto sadašnju vrednost ili verovatnoću, distribucija verovatnoće se koristi da reflektuje mogući opseg vrednosti. Tada se primenom Monte Carlo ili LatinHypercube metode simulacije, može dobiti distribucija OMV i glavnih opcija. Takođe analiza osetljivosti se može lako inkorporirati u postupak analize odluka“.

Ovaj pasus je preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i sve rečenice se nalaze na trećoj strani stručnog rada pod nazivom Decision Analysis for Integrated Reservoir Management, od strane autora Robin Evans, SPE 65148

“The widespread use of PCs is significantly reducing the time required to undertake DA. Risk analysis can be incorporated in the decision analysis procedure. Risk analysis provides a means of assessing the effects of uncertainty in investment decisions and strategic planning in general. Decision trees can be developed to combine the logic of decision analysis with the Monte Carlo simulation approach adopted in risk analysis. Instead of using a single value for an NPV or a probability, a probability distribution is used reflecting the possible range of values. Then by employing Monte Carlo simulation a distribution of the EMVs of the main options can be obtained Sensitivity analysis can be easily incorporated into the decision analysis procedure by changing the value of a parameter or probability on the spreadsheet“.


49. Na strani 46 poglavlja 5.4.1 Osnovne karakteristike i primena analize odluka, treći pasus, zadnja rečenica

“Analizu odluka karakterišu sledeće faze:
 • Strukturiranje i dekompozicija problema
 • Konstruisanje stabla odluke na osnovu alternativnih strategija i ishoda
 • Procena koristnih vrednosti mogućih ishoda
 • Procena verovatnoća za neizvesne događaje
 • Proračuni na stablu odluke
 • Analiza osetljivosti i rizika
 • Donošenje odluka“.

Ova rečenica je prevedena sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se na drugoj strani stručnog rada pod nazivom Decision Analysis for Integrated Reservoir Management, od strane autora Robin Evans, SPE 65148

“The main stages of decision analysis are as follows;
 •  Structuring and decomposition of the decision problem
 • Construction of the decision tree based on the alternative strategies and outcomes
 • Assessing payoff (utility) values for the various possible outcomes
 • Assessing probabilities for the uncertain events
 • Undertaking calculations on the decision tree
 • Sensitivity and risk analysis
 • Decision making“.
 50. Na strani 46 poglavlja 5.4.1 Osnovne karakteristike i primena analize odluka, zadnji pasus

Uvod u proceduru proračuna stabla odluke: Za svaki kraj grane stabla odluke treba da se definiše neto sadašnaj vrednost. Proračun te vrednosti zahteva proračun svih troškova povezanih sa svakom opcijom. Verovatnoća ishoda takođe se proračunava. Problematika dodeljivanja vrednosti ovim verovatnoća je najznačajniji deo analize odluke, Kad su sve verovatnoće i neto sadašnje vrednosti izračunate, procedura, smanjenja stabla odluke se primenjuje. Taj proces obuhvata sumiranje proizvoda verovatnoće i monetarne vrednosti sa grane stabla koje se granaju od čvora. Postupak se ponavlja progresivno idući na levo od stabla. Očekivana monetarna vrendost OMV za svaku od glavnih opcija se dobija. Glavna opcija sa najvećom OMV se selektuje

Ovaj pasus je preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i sve rečenice se nalaze na drugoj strani stručnog rada pod nazivom Decision Analysis for Integrated Reservoir Management, od strane autora Robin Evans, SPE 65148

“For each end branch of the decision tree there has to be assigned a Net Present Value (NPV). The calculation of the NPV for each of the end branches of the decision tree forces the calculation of all the costs associated with each option. The probability of an outcome occurring also has to be estimated. Once all probabilities and NPVs have been calculated the decision tree ‘roll-back’ procedure can be performed. This involves summing the products of the probability and monetary value for the tree branches radiating from a node. The procedure is repeated progressively moving to the left of the tree. Eventually an expected monetary value (EMV) for each of the main options is obtained. The main option with the highest EMV would be selected”.51. Na strani 26 poglavlja 3.5 Izbor opreme, drugi pasus

“Sistem analizom se mogu predvideti sve opcije i varijante pre nego što se donese odluka o promeni načina opremanja ili uslova rada. Jedan od najvažnijih faktora primene sistem analize je dijagnoza problema i prepoznavanje bušotina koje bi mogle da ostvare veću proizvodnju. Zbog toga se sistem analiza primenjuje kao efikasna dijagnostička tehnika za utvrđivanje uzorka koji su doveli do smanjenja proizvodnje i tipa proizvodnog problema“

Ovaj pasus je plagiran i nalazi se na 410. strani knjige Sistem analiza eruptivnog rada naftnih i gasnih bušotina od strane autora Mišo Soleša, Dušan Danilović Zsolt Buza


52. Na strani 26 poglavlja 3.5 Izbor opreme, treći pasus


“Izabrane tačke rešenja zavise od toga koja komponenta se izdvaja da bi se analizirao njen uticaj na ponašanje celokupnog sistema. Ukoliko se tačka rešenja nalazi na dnu bušotine, tada se može izvršiti detaljna analiza uticaja ležišta. Na sličan način se izvodi i analiza ostalih komponenti, menjanjem položaja izabrane tačke rešenja. Pad pritiska u bilo kojoj tački je funkcija protoka fluida i menja se sa promenom protoka. Potencijalna proizvodnja bušotine predstavlja presek dve karakteristične krive, od kojih je jedna kriva utoka fluida u bušotinu - IPR kriva, a druga je kriva dinamičkog pritiska u tački analize koja se dobija na osnovu padova pritiska kroz komponente proizvodnog sistema“.

Ovaj pasus je plagiran i nalazi se na 408. strani knjige Sistem analiza eruptivnog rada naftnih i gasnih bušotina od strane autora Mišo Soleša, Dušan Danilović Zsolt Buza


53. Na strani 6 poglavlja 2.3 Klasifikacija i karakteristike pristupa procesu upravljanja ležišta, drugi pasus

Intuitivni pristup (IP) daje zadovoljavajuće rešenje u situacijama gde je moguće dobiti skoro ili potpuno optimalan plan od identifikovanih alternativnih planova i gde su faktori koji određuju nivoe aktivnosti stabilni. Međutim brojne bepoznate, promenljive vrednosti ili alternativne odluke koje karakterišu proizvodnju ležišta i upravljanje proizvodnim procesom čine pristup neadekvatnim kao bazu za donošenje odluka“

Ovaj pasus je doslovno preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se u poglavlju 2.1 Intuitive Approach stručnog rada A Systems Engineering Approach for Petroleum Reservoir Management od strane autora Timothy Kalu, SPE-20797-MS 1990.

This approach provides a satisfac'tory solution in situation. where it is possible to obtain optimal or near optima1 plan from among the various alternative plans identified, and where the factors which determine activity levels are stable. But the numerous unknowns, variables or decision alternatives which characterize reservoir production and management make such an approach, when considered alone, inadequate as a basis tor decision making.

54. Na strani 6 poglavlja 2.3 Klasifikacija i karakteristike pristupa procesu upravljanja ležišta, treći pasus

Naftno - ekonomski pristup (NEP) se bazira na pionirskom radu Hotelling-a (1931. god) koji smatra da buduća količina iskorišćenja neobnovljivih resursa zavisi od tekuće eksploatacije i promena cene. Poznato je da se klasična ekonomika bazira na tržišnim i količinskom procenama, te je naglasak na strukturi tržišta i kako ono utiče na proizvodnju. Pošto na tržišne i kvantitativne procene utiču državni i međunarodni faktori, NEP ističe uticaj vladinih regulativa, svetske potražnje i potrošnje, kao i kapitalnih istražnih strategija. Obzirom na neadekvatnost NEP-a upravljanju ležištem nafte i fasa, modifikovan je u pravcu kombinacije inženjerstva i ekonomike, odnosno promeni matematičkog modeliranja i ekonomskih statističkih metoda za procenu proizvodnih funkcija i sličnih ekonomskih relacija.

Ovaj pasus je preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se u poglavlju 2.2 Petroleum Economics Approach stručnog rada A Systems Engineering Approach for Petroleum Reservoir Management od strane autora Timothy Kalu, SPE-20797-MS 1990.

Petroleum economics approach is based on the pioneering work of Hotelling, which recognizes that future rate of depletion of exhaustible resources (e.g. petroleum) is dependent on both the current rate of exploitation and the rate of price changes. Traditionally, economics bas been concemed with the quantity and marketing decisions, and hence emphasis has always been placed on market structures and how these affect the quantity produced and sold of a particular product. But because such quantity and marketing decisions do impact on national and international communities, emphasis of PEA is frequently on broad areas of government policy, world-wide demand and supply, capital formation and exploratory strategies. However, as many eminent economists have admitted that economic theory is sick end needs repair and as the inadequacy of PEA is increasingly being recognized, many now turn to enginering economics combinations which make use of mathematical programming and/or simulation approach, in addition o purely economic statistical methods for estimating production function and similar economic relations.


55. Na strani 7 poglavlja 2.3 Klasifikacija i karakteristike pristupa procesu upravljanja ležišta, drugi pasus

“NEP i NRIP imaju zajednički stav u oblasti kvantitativnih odluka, ali razilaze se u tome šta predstavlja optimalna količina proizvedenog fluida. Geološki i naftno - razradni inženjeri smatraju da je maksimalno očekivana količina proizvedenog fluida izlazna količina koja vodi ka najvećoj dobiti nafte iz ležišta, bez oštećenja strukture i nezavisno od troška dobijanja iste (Muskat 1949), dok ekonomisti definišu tu veličinu kao proizvedenu količinu određenu vrednošću kada dodatna količina ugljovodonika prestaje da daje profit.“

Ovaj pasus je preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se u poglavlju 2.3 Petroleum Reservoir Engineering Approach stručnog rada A Systems Engineering Approach for Petroleum Reservoir Management od strane autora Timothy Kalu, SPE-20797-MS 1990.

It is important to note that although PEA and PREA share common interest in quantity decisions, they do not agree on what the optimal production rate is or should be. It is important to note that although PEA and PREA share common interest in quantity decisions, they do not agree on what the optimal production rate is or should be: Geological as well as petroleum reservoir engineers have frequently maintained that the maximum efficient rate of production or MER is the output rate which leads to the highest possible extraction of petroleum from the reservoir without damage to the structure and without regard to costs of obtaining that quantity (see Muskat, 1949), while as mentioned before the economists defines MER as that rate of production determined by the point where additional extraction of petroleum ceases to bring in profit.

56.  Na strani 7 poglavlja 2.3 Klasifikacija i karakteristike pristupa procesu upravljanja ležišta, treći pasus

“NIEP ne razmatra makro - ekonomske aspekte i uticaj svetske potrošnje, potražnje i političkih faktora na menadžment ležišta. Bazira se na tome da menadžment proizvodnog procesa i efikasna ekonomska analiza zahteva poznavanje tekuće proizvodnje, operativnih troškova, cena, poreza, stope inflacije, kapitalnog troška, faktora rizika, povratnog interesa, toka novca, budućih ulaganja potrebnih da održe tekuće ili ubrzaju projekte, kao i vladine regulative. Pošto NIEP kao i NEP uzima u obzir zavisnost buduće količine iskorišćenja naftnog resursa od tekuće proizvodnje, kamata je značajan faktor u donošenju odluke o adekvatnoj količini proizvedene nafte i gasa. NIEP, kao i prethodno navedeni pristupi zanemaruje značaj okolne sredine kao komponente proizvodnog procesa.“

Ovaj pasus je preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se u poglavlju 2.4 Petroleum Engineering Economy Approach stručnog rada A Systems Engineering Approach for Petroleum Reservoir Management od strane autora Timothy Kalu, SPE-20797-MS 1990.

PDA, however, does not plunge into the broad issues of macroeconomics and politics of reservoir management, such as government policy, world-wide demand and supply, capital formation and political structures. But it recognizes that the efficient analysis and management of reservoir production requires knowledge of annual production rate, operating costs, prices, taxes, inflation rate, cost of capital, participation and risk factors, reversionary interests, cash nows, future investments required to keep ongoing projects or acceleration of projects and government regulations. Furthermore. because PEEA recognizes the dependence of future depletion rate of petroleum resource on the current exploitation rate like the PEA, interest rate plays a very vital role in determining the acceptable decision about production rate or quantity produced at any given period of time in ensuring efficiency.

57. Na strani 7 poglavlja 2.3 Klasifikacija i karakteristike pristupa procesu upravljanja ležišta, četvrti pasus

Pristup sistemskog inženjerstva (SIP) je proizašao iz naučnih i tehnoloških procesa koji zahtevaju multidisciplinarsni pristup sistemskim problemima koji imaju tehnički i socijalni sadržaj.

SIP prepoznaje da su organizacije sačinjene od različitih i interaktivnih komponenti koje rade da postignu cilj organizacione misije. Kao rezultat, teži prvo da identifikuje svrhu, komponente, strukturu i ograničenja sistema i tad na bazi ustanovljenih interrelacija i sistemskih kritičnih parametara kojima se može manipulisati i proceniti, odredi rešenje koje je konzistentno sa željom organizacije i/ili donosiocem odluka. Komponente uključuju sve organizacione fiksne, potencionalne imovinske vrednosti, ljude, novac, informacije, kapitalna ulaganja, energiju i tehnologiju. Sistemski inženjerski pristup upravljanju ležištem daje metodologiju ne samo za prevazilaženje mana četiri data pristupa, već spaja različite elemente proizvodnih odluka koje utiču na proizvodnju iz naftnog ležišta sa namerom donošenja odluka koje su konzistentne sa ukupnim ciljem i misijom proizvodne jedinice“.

Ovaj pasus je preveden sa engleskog jezika bez navođenja autora i nalazi se u poglavlju III. Systems Engineering Approach stručnog rada A Systems Engineering Approach for Petroleum Reservoir Management od strane autora Timothy Kalu, SPE-20797-MS 1990.

The systems engineering approach is an outgrowth of scientific and technological process which has called for a multi-disciplinary approach to systems problems which have both technical and social contents.


The system engineering approach recognizes that organization are made up of differing and interacting components which work in concert to achieve set organizational mission. As a result, it seeks first to identify the purpose, the components, the structure and the constraints of a system, and then using the established interrelationships and the systems critical parameters which are capable of being manipulated and assessed, determine a solution that is consistent with the desire of the organization and/or decision maker. The components include all the organizations fixed, potential, tangible and intangible assets, including people, money, information, capital investment, energy and technology. The system engineering approach (SEA) to reservoir management provides a methodology not only for overcoming the shortcomings or either the IA, the PEA, the PREA, or the PEEA but also tor overcoming those of the quasi-systems approach. It is concerned with the analysis of complex entities or systems which comprise many interacting components that are susceptible to both conscious decisions and external influences“.Pretpostavljamo da su još neki delovi plagirani, ali kako nismo imali pristup kompletnoj radnoj literaturi autorke, ti delovi su ostali neotkriveni.


U disertaciji je navedeno 80 referenci. Od navedenih 80 referenci citirano je 42 reference dok se preostalih 38 ne navodi u disertaciji!
Skenirane stranice knjige Integrated Petroleum Reservoir Management-A Team Approach od strane autora Abdus Satter i Ganesh C. Thakur sa obeleženim plagiranim delovima se nalaze u Prilogu 2.
Plagijati stručnih radova posle odbrane doktorske disertacije


Uvidom i analizom objavljenih stručnih radova Vesne Karović Maričić otkrili smo tri slučaja koji predstavljaju povrede načela profesionalne etike, a to su:
 1. Direktni plagijat stručnog rada
 2. Simultano objavljivanje istog stručnog rada u dva različita časopisa
 3. Objavljivanje istog stručnog rada u tri različita časopisa


            1. Direktni plagijat stručnog rada!!!


Posle odbrane svoje disertacije Vesna Karović Maričić je zajedno sa dr. Dušanom Danilovićem (tadašnji šef katedre za eksploataciju nafte, gasa i tehniku dubinskog bušenja) i dr. Ivicom Ristovićem (tadašnjim šefom Rudarskog odseka) objavila rad pod nazivom A selection method for horizontal well completion u časopisu Acta Montanistica Slovačka. vol 11, strane 31-35, 2006. godine. Rad sadrži veći deo teksta iz rada “An integrated approach for the planning and completion of horizontal and multilateral wells“ objavljenog dve godine ranije od strane autora Ali A. Garrouch, Haitam M. S. Lababidi i Abdullah E. Ibrahim u časopisu Petroleum Science and Engineering, volume 44, strane 283-301, 15. novembar 2004, (doi:10.1016/j.petrol.2004.03.007).
Dokazi o ovom plagijatu su u Prilogu 3.


            2. Simultano objavljivanje istog stručnog rada u dva različita časopisa!!!


Vesna Karović Maričić je zajedno sa dr. Dušanom Danilovićem (tadašnji šef katedre za eksploataciju nafte, gasa i tehniku dubinskog bušenja) i dr. Veselinom Batalovićem 2010. godine objavila rad “Heating cable application in solving paraffin deposition problem in tubing” u časopisu Petroleum science and technology. vol 28, issue 9, strane 969-978 (doi:10.1080/10916460902937075)

Isti rad je sumultano objavljen u dva časopisa. Isti rad sa minornim tekstualnim varijacijama Vesna Karović Maričić zajedno sa dr. Dušanom Danilovićem (tadašnji šef katedre za eksploataciju nafte, gasa i tehniku dubinskog bušenja) i dr. Vojinom Čokorilom pod nazivom “Solving paraffin deposition problem in tubing by heating cable application” objavljen u časopisu Vinča institute of nuclear science publication, Termal science 2010. godine.
Dokazi se nalaze u Prilogu 4.


          3. Objavljivanje istog stručnog rada u tri različita časopisa!!!


Vesna Karović Maričić je zajedno sa dr. Dušanom Danilovićem (tadašnji šef katedre za eksploataciju nafte, gasa i tehniku dubinskog bušenja) objavila stručni rad pod nazivom “Preliminary management and optimization of a gas reservoir in central Serbia” u časopisu Journal of Petroleum Science and Engineering, 2010, vol 70, str. 107-113.

Isti rad sa minornim varijacijama teksta, sličnom metodologijom, studijom i istim rezultatima je objavljen 2007. godine na dva simpozijuma i to:

 1. Vesna Karović Maričić, Dušan Danilović, Dejan Ivezić “Management of oil-gas field Ostrovo gas reservoir”, First International Symposium MINING ENERGETIC 07, 21-24. november 2007, Vrnjacka Spa, str. 302-309
 2. Vesna Karović Maričić, Dušan Danilović, Branko Leković “Decision analysis application in optimal option selection for oil-gas field Ostrovo reservoir management” 2nd BALKAN MINING CONGESS 2007, strane 241-245

Dokazi se nalaze u Prilogu 5.


      4. Direktni plagijati u stručnom radu!!!


Vesna Karović Maričić je zajedno sa dr. Dušanom Danilovićem (tadašnji šef katedre za eksploataciju nafte, gasa i tehniku dubinskog bušenja) i prof. Brankom Lekovićem objavila rad pod nazivom

Vesna Karović Maričić, Dušan Danilović, Branko Leković “Decision analysis application in optimal option selection for oil-gas field Ostrovo reservoir management” 2nd BALKAN MINING CONGESS 2007, strane 241-245

Ovaj rad sadrži direktne plagijate pasusa i rečenica iz rada

Robin Evans, Decision Analysis for Integrated Reservoir Management, SPE 65148


Dokazi se nalaze u Prilogu 6.
       
Trenutne nastavno - naučne aktivnosti Vesne Karović Maričić     Vesna Karović Maričić je trenutno u zvanju vanrednog profesora na katedri za eksploataciju nafte, gasa i tehniku dubinskog bušenja. Do sada je učestvovala na nekoliko značajnih projekata, u Strategijama razvoje energetike republike Srbije i sl. i prihodovala značajna finansijska sredstva. Najvažniji projekti su:
 • Istraživanje mogućnosti povećanja efikasnosti korišćenjem energetskih potencijala   na primeru NIS- Naftagas-a. Domaći razvojni projekat (2011-2014)
 • Primena malih gasnih ležišta eksploatacionog prostora srednjeg Banata. Domaći razvojni projekat (2008-2011)
 • Istraživanje racionalne strukture korišćenja energije u urbanim sredinama. Domaći razvojni projekat (2009-2010)
 • Primena novih tehnologija u eksploataciji nafte i gasa u jugoistočnom delu Panonskog basena. Domaći razvojni projekat (2005-2007)
 • Podloge za izradu nove Strategije razvoja energetike Republike Srbije u oblasti proizvodnje, prerade, trgovine i transporta naftom i naftnim derivatima za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine. Domaći strateški projekat 2011   
 • Strategija upravljanja mineralno-sirovinskim kompleksom u Republici Srbiji do 2030. godine. Domaći strateški projekat 2011  
 • Strategija upravljanja mineralno-sirovinskim kompleksom u Republici Srbiji do 2030. godine. Domaći strateški projekat 2010  
 • Izmena i dopuna programa ostvarivanja strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012 u sektoru naftne privrede (modul naftna privreda). Domaći strateški projekat (2008-2009)     
 • Razvoj gasne infrastrukture u istočnoj Srbiji. Druga vrsta projekata 2008 Zaključak


      Na osnovu svega navedenog, a pozivajući se na odredbe “Zakona o zaštiti uzbunjivača” i “Zakona o visokom obrazovanju” molimo ovlašćene organe da postupe prema dostavljanim informacijama i da:
 1. Univerzitet u Beogradu formira nezavisnu komisiju koja će pregledati tezu i stručne radove i ako se potvrde plagijati, da na osnovu člana 101, stav 4 “Zakona o visokom obrazovanju“ poništi spornu diplomu o stečenom naučnom zvanju doktor nauka.
 2. Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu utvrdi ko je bio mentor doktorske disertacije i zašto je dozvolio da se ova disertacija odbrani. Takođe, treba utvrditi da li su članovi komisije za odbranu doktorske disertacije dr Vesne Karović Maričić povredili načela profesionalne etike.
 3. Univerzitet u Beogradu postupi po odredbama Statuta Univerziteta, važećim pravilnicima, relevantnim zakonskim propisima i predoči javnosti sve činjenice u vezi spornog doktorata i predlog kako u buduće izbeći istu situaciju.

S poštovanjem,

Naftni tim Srbije

27.04.2016


Kompletna dokumentacija je dostupna i na linku!


Dostavljeno

Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije
Rektoratu Univerziteta u Beogradu,
Prosvetnim ispektorima za visoko obrazovanje Srbije
Članovima Saveta Univerziteta u Beogradu
Članovima Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu
Agenciji za borbu protiv korupcije Srbije
Dekanima tehničko - tehnoloških fakulteta Univerziteta u Beogradu,
Svim medijima


P.S. Ako se pitate zašto smo anonimni? Odgovor je jednostavan: danas u Srbiji krivac je onaj koji upire prstom na prestupnika, koji želi da upozori na sporne radnje, a ne sam prestupnik. Prosto da se ne biste bavili nama, umesto činjenicom da se na javnom univerzitetu puštaju plagijati kao doktorske disertacije, ostajemo anonimni.

4 comments:

 1. Pa, sta bi ? I sta uradise stubovi nase nauke I drustva? odazivaju li se? Cestitam\"NAFTNOM TIMU\" na tako iscrpnoj analizi ovog \"naucnog rada\". Dakle to li su oni koji podizu nase kadrove I vaspitavaju ih za naucna istrazivanja I rad po belosvetskim naftnim platformama. A, sta se desilo sa naucnom cestitoscu, gde je moral? Dakle, treba li da takvima saljemo nasu decu? Sta li ce ih neke profesorke Vesne nauciti? Zar ce I dalje na tako odgovornim mestima ostati ljudi necasni, bez znanja, strucnosti, inventivnosti, licnih ideja, na koncu kradljivci tudjeg rada I intelektualne svojine? Hajde, sada, svi vi univerzitetski bardi, sve komisije za eticnost, ispostujte zakon koji ste doneli, reagujte, kaznite lopovluk u nauci, jer ako to ne uradite izdali ste sebe I svoj narod, svoje drustvo I buducnost nase dece.

  ReplyDelete
 2. Ne mogu da ostanem ravnodušna u odnosu na dopis “Naftnog tima Srbije“ (Akademomer, 28. april) o sumnji na plagijat doktorata i stručnih radova i odajući priznanje autorima za iscrpnu analizu doktorata prof. Vesne Karović Maričić koji je u segmentima dosta solidan prevod sa engleskog jezika knjige Integrated Petroleum Reservoir Management - A team Approach pa moram zapitati autore dopisa šta je sa komisijom i mentorom koji su ga pustili u život i na taj način dali osnov univerzitetskoj karijeri gore pomenute profesorke.
  Nafta nije moje polje izučavanja, ali, bez obzira na to, postavljam pitanje: zar se prevodom može uraditi doktorat i nije mi jasno koji je naučni doprinos njenog rada. Da nevolja bude veća, plagijatorsko delovanje se nastavlja... Niko nije zabrinut zbog toga. Čak ni mentor, čak ni komisija? Za to vreme “doktorka” Maričić dobija i naučna zvanja i izvodi generacije “stručnjaka”.
  Ovde je učinjena ogromna šteta, jer je u pitanju produkcija kadrova koji najčešće nalaze posao u našim ali i međunarodnim kompanijama. Čemu ih je profesorka naučila?
  Doktorat nije delo svog autora, već kolektivno i delo mentora i komisije.
  Javite se gospodo profesori i branite svoju čast.
  Profesorka

  ReplyDelete
 3. Skoro svakodnevno čitamo i slušamo o plagiranju i naučnim krađama doktorskih teza i naučnih radova na fakultetima Beogradskog Univerziteta. Povodom ovog događaja postavljam sledeća pitanja: Ko je bio mentor za izradu doktorata prof. Vesne Karović Maričić? Da li su članovi komisije stručno i naučno kompetentni za naučnu oblast obuhvaćenu doktorskom tezom? Zbog čega se mentor ne oglašava? Da li su članovi komisije pri svojoj odluci u svemu podržali mentora? Zašto se ne oglašava rudarsko - geološki fakultet? Zašto se ne oglašava Beogradski Univerzitet?

  ReplyDelete
 4. U ovom članku pored plagijata doktorata koji je sramota za rudarsko - geološki fakultetu i Beogradski univerzitet u celini plagijatorstvo se nastavlja po principu naučenom na doktoratu. Kod nas se očigledno može krasti intelektualna svojina, pa onda dalje, dalje, i do dana današnjeg.
  Katastrofično je ali, u plagijatima učestvuju i još neki profesori rudarsko - geološkog fakulteta. Da li plagijatori nailaze na osudu intelektualne, univerzitetske javnosti? Da li plagijatori stiču naučna zvanja na osnovu plagijata? Da li plagijatori sankcionišu studente koji se na ispitima koriste nedopustivi sredstvima - prepisivanjem?
  Zar u javnosti nema baš nikoga da osudi kolektivna intelektualna nedela?

  ReplyDelete